heart
recent
Naposledy prezerané:
Žiadne domy

Rodinný dom na úzky pozemok

12.8.2021

Úzke pozemky nemusia znamenať problém: pri vhodne navrhnutom projekte domu sa stanú plnohodnotnými miestami na stavbu domu. Pri projektoch domov na úzky pozemok si treba dávať pozor hlavne na odstupové vzdialenosti, ktoré sú zákonom a právnymi predpismi presne stanovené. Odstupy od susedných stavieb musia byť dodržané, aby sme získali stavebné povolenie na stavbu rodinného domu.

Odstupy stavieb upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2001 Z.z., ktorou ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavbu domu možno podľa §6 ods. 2 vyhlášky umiestniť na hranici pozemku, len ak s jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Zároveň, ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2m.

V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností, v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností os spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.

Tým, že navrhnúť dom na úzky pozemok je ťažšie, ako býva pri klasických pozemkoch, vznikajú veľakrát originálnejšie riešenia. Pokiaľ ste si ešte nenašli ideálne riešenie projektu domu pre Váš úzky pozemok, tu je malá ukážka z našich katalógových projektov domov, kde sa zohľadňuje obmedzený pozemkový priestor:

Viac informácií o dome

.

Viac informácií o dome

.

Viac informácií o dome

.

Viac informácií o dome

.

Viac informácií o dome Naspäť